کد سرویس نام سرویس حداقل حداکثر قیمت هر عدد (تومان)
1 فالوور ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا، سرعت متوسط) 50 50 15
2 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا- سرعت پایین) 50 100 10
3 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 100 500,000 0.6
12 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 4 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 100 500,000 0.6
17 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 5 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 200 500,000 2.5
23 ویو (بازدید) ایرانی اینستاگرام - سرور 6 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 50 هزار ویو در روز) 1,000 100,000 1.5
31 ویو (بازدید) +Impressions اینستاگرام - سرور 7 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در رو 1,000 1,000,000 0.8