کد سرویس نام سرویس حداقل حداکثر قیمت هر عدد (تومان)
1 فالوور ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا، سرعت متوسط) 100 1,000 4
10 فالوور ایرانی اینستاگرام - سرور 2 (کیفیت بالا، سرعت پایین تراز سرور 1) 100 500 3.6
2 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا- سرعت متوسط) 100 3,000 2.2
14 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 2 (کیفیت بالا- سرعت پایین تر از سرور 1) 100 500 1.8
3 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 500 500,000 0.5
12 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 4 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 100 500,000 0.6
17 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 5 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 100 500,000 2.5
23 ویو (بازدید) ایرانی اینستاگرام - سرور 6 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 50 هزار ویو در روز) 1,000 100,000 1.5
6 فالوور خارجی اینستاگرام - سرور 2 (کیفیت بالا، سرعت ارسال تا 3000 فالوور درروز) 100 5,000 5
25 فالوور خارجی اینستاگرام - سرور 5 (کیفیت متوسط-سرعت ارسال تا 5000 فالوور درروز) 100 5,000 15
8 لایک خارجی اینستاگرام - سرور 2 (کیفیت متوسط، سرعت ارسال تا 5000 لایک در روز) 1,000 5,000 9
24 ویو (بازدید) IGTV اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 100 100,000 0.6