کد سرویس نام سرویس حداقل حداکثر قیمت هر عدد (تومان)
1 فالوور ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا، سرعت متوسط) 100 5,000 4
10 فالوور ایرانی اینستاگرام - سرور 2 (کیفیت بالا، سرعت پایین تراز سرور 1) 100 900 3.6
2 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا- سرعت متوسط) 100 4,000 2
14 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 2 (کیفیت بالا- سرعت متوسط) 100 1,000 1.7
4 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 2 (کیفیت متوسط، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 100 500,000 0.4
12 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 4 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 100 500,000 0.4
17 ویو (بازدید) اینستاگرام - سرور 5 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 100 500,000 2.5
23 ویو (بازدید) ایرانی اینستاگرام - سرور 6 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 5 هزار ویو در روز) 110 20,000 4
5 فالوور خارجی اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا-سرعت ارسال تا 3000 فالوور درروز) 500 10,000 4
6 فالوور خارجی اینستاگرام - سرور 2 (کیفیت بالا، سرعت ارسال تا 3000 فالوور درروز) 200 5,000 5.2
9 فالوور خارجی اینستاگرام - سرور 3 (کیفیت بالا-سرعت ارسال تا 5000 فالوور درروز) 100 10,000 6.5
22 فالوور خارجی اینستاگرام - سرور 4 (کیفیت متوسط-سرعت ارسال تا 1000 فالوور درروز) 100 2,000 3
16 لایک خارجی اینستاگرام - سرور 4 (کیفیت بالا، سرعت ارسال تا 5000 لایک در روز) 100 10,000 4.5
21 لایک خارجی اینستاگرام - سرور 5 (کیفیت بالا، سرعت ارسال هزار تا 50 هزار لایک در روز) 100 50,000 2
24 ویو (بازدید) IGTV اینستاگرام - سرور 1 (کیفیت بالا، سرعت ارسال بین هزار تا 100 هزار ویو در روز) 100 100,000 0.6